basliksiz

7 Eylül 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30173

YÖNETMELİK

Şırnak Üniversitesinden:

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretim, sınavlar ve kayıt işlemleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Şırnak Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin kayıt, önlisans ve lisans eğitim-öğretimi, sınav, sınavların değerlendirilmesi, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 133 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

c) Birim yöneticisi: Fakültelerde dekanı, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında müdürü,

ç) DNO: Dönem not ortalamasını,

d) GNO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

g) Öğrenci: Şırnak Üniversitesi öğrencisini,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

h) ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemini,

ı) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Şırnak Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: Şırnak Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) YNO: Yarıyıl/yıl sonu ağırlıklı not ortalamasını,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

n) Yüksekokul: Yüksekokulu ve meslek yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt, Katkı Payı ve Kimlik Kartı

Kayıt

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile kayıt bürosuna bizzat başvurarak veya e- devlet üzerinden kayıt yaptırabilirler. Geçerli bir nedenle kendisi gelemeyen adaylar ilk kayıt işlemlerini, bir yakınını vekil tayin ederek de yaptırabilirler. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya noter ya da Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik ve adli sicil durumunda öğrencinin beyanı yeterlidir. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

(3) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimler, kendi birimlerinin kayıtlarıyla ilgili ek belgeler isteyebilir.

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve kayıtları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrenciler her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için, yürürlükteki mevzuata göre ödemesi gerekiyorsa öğrenim katkı payını ödemesi ve bu Yönetmeliğe uygun olarak ders kaydını yaptırması gerekir. Bunlardan birini yerine getirmemiş öğrencinin kaydı yenilenmez.

(2) Kaydını yenilemeyen öğrenciler ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Bu Yönetmelikte yer alan ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan zamanında kaydını yenilemeyen öğrencinin o yarıyılı/yılı öğrenim süresinden sayılır.

(4) Zamanında ders kaydı yapamayan öğrenciler kayıt yenileme tarihinin bitiminden en geç bir hafta içerisinde dilekçe ile başvurup ilgili yönetim kurulunun onayını alarak ders kaydını yapabilir.

(5) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre mezuniyeti için gerekli tüm dersleri alarak devam şartını yerine getirmiş, ancak bazı derslerden başarısız olmuş ve ek sınav hakları tanınmış öğrencilerin, bu sınav haklarını kullanabilmeleri için, sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını yarıyıl/ yıl başında akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içinde yaptırmaları gerekir. Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması durumunda, ilgili dersin zorunlu ders olması halinde onaylanmış eşdeğer derse kaydını yaptırır ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir. İlgili ders seçmeli bir ders ise öğrenci ilgili birimin uygun göreceği seçmeli derslerden birine kayıt yaptırabilir. Ancak ilgili ders seçmeli ders ise ve öğrenci alması gereken toplam krediyi tamamlamış ise o dersten muaf sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar katkı paylarını ilgili mevzuata uygun şekilde ödemek zorundadırlar.

Katkı payı

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin, her öğretim yarıyıl/ yılında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili mevzuatta belirtilen öğrenci katkı payını ödemeleri gerekir. Öğrenci katkı payını ödemeyen öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemi yapılmaz ve bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuatta belirtilen hükümler uygulanır. Öğrencinin katkı payını ödemediği veya kaydını yenilemediği yarıyıllar/yıllar öğrencinin öğrenim süresine sayılır.

Kimlik kartı

MADDE 8 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır.

(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için öğrencinin yerel bir gazetede yayımlanan kayıp ilanı veya Emniyet Müdürlüğünce verilen belge ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurması gerekir. Kimlik kartını kaybeden öğrenciye yeni kimlik kartı verilir. Kimlik kartlarının kullanılmayacak kadar yıpranması halinde, eski kimlik kartının iadesi koşuluyla öğrenciye yeni kimlik kartı düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik takvim

MADDE 9 – (1) Üniversitenin tüm birimleri tarafından uygulanacak akademik takvim Senato tarafından kararlaştırılır. Akademik takvim ancak Senato kararı ile değiştirilebilir.

(2) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün olarak birinci ve ikinci öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile açık, dışarıdan, uzaktan ve yaygın eğitim de yapılabilir.

(3) Eğitim-öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir örgün eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az on dört haftadan oluşur. Resmî tatil günleri, yarıyıl/yıl içi ve yıl sonu sınavlarının yapıldığı günler bu sürenin dışındadır. İlgili birimin talebi ve Senatonun onayı ile dersler cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir. Ara sınav haftası içinde gerektiği hallerde ders ve uygulama yapılabilir. İlgili kurulların ve Senatonun kararı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir. Senato kararı ile yarıyıl/yıl süresi uzatılabilir ve yaz yarıyılı akademik takvime eklenebilir.

(4) Birim kurulları, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim önerilerini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, Senatonun onayına sunarlar. Senato tarafından karara bağlanan programlar ve akademik takvim her eğitim-öğretim yılının başlamasından en az bir ay önce ilan edilir.

Eğitim-öğretimin kapsamı

MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim; ilgili akademik birimlerin özelliklerine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, uygulamalı teorik dersler ve pratik çalışma, atölye, laboratuvar çalışması, bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, staj, ödev çalışması ve seminer gibi uygulamalardan oluşur.

(2) Lisans ve önlisans programlarında yer alacak dersler, bunların saat sayıları, kredileri ve derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) kredileri, zorunlu veya seçmeli olmaları, ilgili akademik anabilim veya bölüm akademik kurullarının önerileri dikkate alınarak ilgili kurullarca belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(3) Staj bitirme projesi, diploma projesi ve mezuniyet tezi gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi gibi hususlara ilişkin esaslar ilgili birimlerce hazırlanır ve belirlenen esaslar çerçevesinde Senato tarafından onaylanır.

Çift anadal ve yan dal programı

MADDE 11 – (1) Çift anadal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır. Çift anadal programları bilim alanları yakın olan önlisans ve önlisans, lisans ve lisans, lisans ve önlisans diploması verilen tüm programlar arasında açılabilir.

(2) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.

(3) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

(4) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

(5) Yan dal programları; lisans öğrenimini üstün başarıyla yürütmekte olan bir öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğrenim görmesini sağlayan sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır. Yan dal programları farklı fakültelerdeki lisans programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasındaki eşleştirmelerle yürütülebildiği gibi, aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasında da yürütülebilir. Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlar, ancak kendi aralarında yan dal programları yürütebilir.

(6) Yan dal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir ve bölümlerin işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yan dal programını izlemelerine olanak verilir. Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

(7) Çift anadal ve yan dal ile ilgili esaslar; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre Senato tarafından belirlenir.

Uzaktan eğitim

MADDE 12 – (1) Uzaktan eğitim; eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı malzeme, radyo- televizyon ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekânda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türüdür.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde birinci ve ikinci öğretim programındaki bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir. Uzaktan öğretim programları ile ilgili esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda yürütülür.

(3) Senato, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin ilgili birim kurulunun önerisiyle hem örgün öğretim hem de uzaktan eğitim yoluyla verilmesine karar verebilir. Uzaktan eğitim ile ilgili esaslar ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 13 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Üniversite tarafından yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eğitim- öğretim, ilgili yabancı dilde yapılır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılmayan fakat zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı veya bütün dersler yabancı dilde okutulabilir. Ayrıca, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programların bazı dersleri yabancı dilde okutulabilir.

(3) Türkçe öğretilen bazı dersler çeşitli anlaşmalar kapsamında Üniversiteye gelen yabancı uyruklu öğrenciler ve Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında gelen öğrenciler için İngilizce veya başka bir dilde de verilebilir.

Yabancı dil ve yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 14  – (1) Yabancı dil öğretimi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49 uncu maddesine ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Üniversitenin yabancı diller yüksekokulu veya yabancı diller bölümü tarafından verilen yabancı dil ve yabancı dil hazırlık sınıfı; lisans düzeyinde yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programların hazırlık sınıflarını, Türkçe eğitim-öğretim yapılan programların bir yıl süreli zorunlu hazırlık sınıflarını, isteğe bağlı ve kontenjan dâhilinde Türkçe eğitim-öğretim yapılan programların bir yıl süreli hazırlık sınıflarını kapsar.

(3) Hazırlık sınıfı düzeyinde yabancı dil eğitim-öğretiminin esasları ile devam, sınav ve ilişik kesmeye ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Eğitiminin bir kısmını ya da tamamını yabancı dil ile yapan programlara kabul edilen öğrencilerin yabancı dil düzeyleri yabancı diller yüksekokulu/yabancı diller bölümü tarafından yapılan yabancı dil düzey belirleme ve yeterlilik sınavı ile tespit edilir. Yabancı dil düzey belirleme ve yeterlilik sınavında dil düzeyi yeterli görülmeyenler hazırlık sınıfına alınırlar. Öğrencilerin hangi seviyede yabancı dil öğretimi görecekleri sınav sonucuna göre belirlenir.

(5) Ulusal veya uluslararası düzeyde geçerli olan merkezî yabancı dil sınavlarından YÖK veya Üniversitenin belirlediği başarı notunu belgeleyen öğrenciler Üniversitenin yabancı dil belirleme sınavını almak zorunda değildirler. Bu öğrenciler isterlerse yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulurlar ve ilk yıl doğrudan öğrenimlerine başlayabilirler.

(6) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin normal süresi, önlisans ve lisans öğrencileri için bir yıldır. Ancak; yabancı dilde veya Türkçe eğitim-öğretim yapılan programlarda başarısız olan öğrenciler, bir yıl daha hazırlık eğitimine devam ederler.

(7) Hazırlık sınıflarındaki eğitim süresi en çok iki yıldır. İkinci yılın sonunda başarısız olan öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 15 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında önlisans düzeyinde eğitim- öğretim için normal süre iki yıldır. İki yıllık önlisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süre dört yıldır. Meslek yüksekokullarında, programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere önlisans diploması verilir.

(2) Tıp Fakültesi hariç, fakülteler ve lisans düzeyinde eğitim veren yüksekokullar için normal eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Dört yıllık lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süre yedi yıldır. Dört yıllık eğitim veren birimlerin programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(3) Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi süresi yukarıda belirtilen normal sürelerin dışındadır.

(5) Normal süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olamayan öğrencilerden durumları uygun olanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde ve yürürlükteki mevzuatta tanınan ek süre ve sınavlardan yararlanırlar.

(6) Öğrenimlerini normal sürelerde tamamlamayıp mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ödemek koşulu ile, yürürlükteki mevzuat izin veriyorsa öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Eğitim-öğretim süresi boyunca katkı payı veya öğrenim ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Plan ve Programı, Dersler ve Ders Alma, Danışmanlık

Öğretim plan ve programı

MADDE 16 – (1) Ders kredileri ve ders programları, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak ilgili akademik anabilim dalı/bölüm akademik kurulunda belirlenir, ilgili kurul tarafından kararlaştırılır ve Senatonun onayıyla kesinleşir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışmalar göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı ders kredileri hesaplanır.

(2) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye çalışmaları, tez, proje, staj, işyeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsar. Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı, akademik anabilim dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili kurul önerisi ile Senatoda kararlaştırılır.

(3) Senato onayından geçen öğretim planları; eğitim-öğretim başlamadan önce akademik takvimde belirtilir ve ilgili yarıyılda uygulanır. İlgili mevzuat ya da YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde veya zorunlu hallerde öğretim planında yapılması gereken değişiklikler Senato onayından geçtikten sonra eğitim-öğretim yarıyılının en geç ilk iki haftası içerisinde veya YÖK tarafından belirlenen tarihte uygulamaya konur.

Dersler ve ders alma

MADDE 17 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler, önerilen dersler arasından öğrencinin seçerek alabileceği derslerdir. Mezun olmak için öğrenci; öğretim planında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen AKTS’de seçmeli dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.

(2) Öğrenciler her eğitim-öğretim yarıyıl/yılının başlangıcında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydı yaptırırlar. Başarısız olup tekrar almak zorunda oldukları dersler hariç ve tüm sorumluluk kendilerinde olmak üzere, öğrenciler ders ekleme-çıkarma (ders düzeltme) haftası içinde kaydoldukları dersleri değiştirebilir, bırakabilir veya bunlara ders ekleyebilirler.

(3) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma koşulu aranabilir. Bir derse kayıt olunabilmesi için başarılmış olması koşulu aranan ders ön koşul dersi, kayıt olunabilmesi bir ön koşul dersin başarılmasına bağlı olan ders, ön koşullu ders olarak tanımlanır. Ön koşul ve ön koşullu ders/dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir. İlgili kurulun kararıyla belirli meslek okullarından gelen öğrenciler ile belirli dersleri almış olan öğrenciler ön koşul derslerinden muaf tutulabilirler.

(4) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi elli dakikadır.

(5) Eğitim-öğretim programlarındaki zorunlu ders ve zorunlu diğer faaliyetlerin AKTS’leri, öğretim programının toplam AKTS’nin %60'ından az olamaz. Öğretim planlarında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli olan zorunlu toplam AKTS’nin %25'inden az ve % 40'ından fazla olamaz.

(6) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının 10'dan az olması ve sınıf mevcudunun da 10’dan az olması halinde, hangi seçmeli dersin açılacağına ilgili kurulca karar verilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; öğrenci danışmanının önerisi ve ilgili bölüm/program akademik kurulunun kararıyla ders ekleme-çıkarma dönemini izleyen hafta içinde seçmeli ders kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçmeli diğer derslere kaydı yapılır.

(7) Seçmeli dersler, her bölümün öğretim planından tek tek veya belirlenmiş ders grupları içinden seçilebilir. Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan öğrencinin, kendi bölümü veya kendi bölümüne yakın diğer bölümler tarafından verilen derslerden olabilir. Öğrenci ayrıca zorunlu ve öngörülen ilgili bölümün seçmeli ders havuzundaki seçmeli derslerin yanı sıra Üniversiteye bağlı her hangi bir bölüm/program tarafından verilen genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki dersleri de alabilir.

(8) Staj çalışmaları ve iş yeri uygulamaları birimler tarafından her programın özelliğine göre hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yapılır.

(9) Her dersin kredisi ve AKTS’si öğretim programında belirtilir. Bir dersin kredisinin hesaplanmasında 1 saat teorik ders 1 kredi, 1 saat uygulama ve/veya laboratuvar 0,5 kredi olarak alınır. Uygulamalı teorik dersin kredisi, o dersin haftalık uygulama veya laboratuvar saatlerinin yarısıyla haftalık teorik saatinin toplamından elde edilir. Senato tarafından not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen dersler için kredi değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

(10) Bir eğitim-öğretim yılında önlisans ve lisans programlarında her yarıyıl için ders ve uygulama kredisi 30 AKTS'dir. İki yıllık önlisans programlarında ders ve uygulama kredi toplamı 120 AKTS, dört yıllık lisans programlarında ise ders ve uygulama kredi toplamı 240 AKTS'dir.

(11) Öğrenci farklı birimler veya aynı birimin farklı sınıfları tarafından hazırlanan ders programlarında çakışan iki derse kayıt olamaz. Ancak, öğrenci daha önce almış ve devam şartını yerine getirmiş olduğu bir ders ile bu dersle çakışan başka bir derse kayıt yapabilir. Bu durumda öğrenciden devam şartını yerine getirmiş olduğu derse katılma şartı aranmaz, öğrenci bu dersin sadece ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılmakla yükümlüdür.

(12) Dönem ödev ve projelerinin ara sınav yerine sayıldığı derslerde öğrenci dönem ödevi ve projelerini yapmakla yükümlüdür. Ancak, dersi veren öğretim elemanı öğrenciden yeni ödev ve proje istemeden öğrencinin en geç bir önceki dönem yapmış olduğu ödev ve projeleri kabul edebilir.

(13) Ders tekrarı durumunda olan ve/veya alt yarıyıldan dersi olan bir öğrenci alt yarıyıl, devamsızlıktan kaldığı ve başarısız olduğu derslerine öncelikle kayıt yaptırmak zorundadır.

(14) Özel hükümlerle belirtilmediği sürece öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Öğrenci bir yarıyılda teorik ve uygulama dâhil ilk kez alacağı ve daha önce almış olup devamsızlıktan kaldığı en fazla 30 AKTS kredisi ders alabilir.

(15) Öğrenci daha önce almış olup devamsızlıktan kaldığı dersler ile ilk kez alacağı derslere ilave olarak daha önce devam şartını yerine getirmiş olduğu derslerden oluşan toplamda en fazla 40 AKTS kredisi ders alabilir.

(16) Başarısız (GNO'su 59 veya daha düşük) olan öğrenciler üst yarıyıl/yıldan ders alamazlar. Genel not ortalaması en az 75 olan başarılı öğrenciler; bir yarıyılda alabileceği en fazla kredi sayısını (40 AKTS) aşmamak koşuluyla üst yarıyıllardan ders alabilirler.

(17) Meslek yüksekokulları hariç fakülte ve dört yıllık yüksekokullarda, ön koşullu derslerin koşulunu yerine getirmek şartıyla, genel not ortalaması 75-85 arası olan öğrenciler üst yarıyıldan/yıldan bir ders, genel not ortalaması 86 ve üzeri olan öğrenciler ise üst yarıyıldan/yıldan üç ders alabilirler. İstisnai durumlar, öğrencinin bir yarıyılda alabileceği en fazla kredi sayısını (40 AKTS) aşmamak koşuluyla, danışman ve bölüm başkanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Üst yarıyıldan/yıldan alınacak derslerin seçimi, danışmanın önerisi ile gerçekleştirilir.

(18) Bir ders için ilgili kurul kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir. Ancak birden fazla grup oluşturulduğunda, bu gruplardaki öğrenci sayısı ortalaması teorik derslerde 25'ten; uygulama, uygulamalı teorik veya seçmeli derslerde 10'dan daha az olamaz. Bir grupta asgarî öğrenci sayısının hesaplanmasında sadece dersi ilk kez alan öğrenciler ile dersten başarısız olup dersi tekrar almak zorunda olan öğrenciler dikkate alınır. Genel not ortalamasını veya geçme notunu yükseltmek amacıyla dersi tekrar alan öğrenciler dikkate alınmaz. Bir grupta bulunacak öğrenci sayısında sınırlama var ise dersten başarısız olup dersi tekrar almak zorunda olan ve zorunlu veya seçmeli olarak dersi ilk kez alan öğrencilere öncelik verilir. Ayrıca, genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla dersi tekrar alan öğrenciler arasından ilgili dersten en düşük notla geçen öğrencilere öncelik verilir.

(19) Bölümler arası ortak bir dersin birden çok gruba ayrılması halinde; öğrenciler kayıtlı oldukları bölüm/program için açılan grupla dersi almak zorundadır. Alttan ilk kez veya tekrar ders alan ve kendi grubuyla dersi aldığı zaman dersi başka bir ders ile çakışan öğrencilerin hangi grupla ders alacakları ve istisnai durumlar, danışman ve bölüm başkanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(20) Bir öğrenci, bir yarıyılda alabileceği en fazla kredi sayısını aşmamak ve en düşük not aldığı derslere öncelik vermek koşuluyla not ortalamasını yükseltmek amacıyla daha önce almış olduğu en fazla üç dersi tekrar alabilir. Bir dersin tekrar alınabilmesi için dönem başında o derse kayıt yapmak zorunludur. Başarılı oldukları dersi tekrar alan öğrencilerden o derse devam şartı aranmaz. Bu öğrenciler sadece ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılmak zorundadırlar. Dersi tekrar alan öğrenciler dilerlerse derse devam da edebilirler.

(21) Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, verildiği ilk dönemde bu dersi almak zorundadır.

(22) Öğrenciler başarısız oldukları ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu ve ilgili bölümün seçmeli ders havuzundaki seçmeli dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm veya program tarafından uygun görülen eşdeğer olan dersleri, ilgili kurulun onayı ile alabilir.

(23) İlgili bölümün seçmeli ders havuzundaki seçmeli dersten başarısız olan öğrenciler aynı dersi tekrar alabilir veya danışman onayıyla bu dersin yerine sayılabilecek ilgili dönemde açılmış olan eşdeğer kredili seçmeli başka bir dersi alabilir.

(24) Kayıtlı olduğu programda akademik bir alanda uzmanlaşmaya imkân veren yönelme/uzmanlık ders gruplarından birini seçen öğrenci, grubun ders gereklerini tamamlayıp başarmak zorundadır. Öğrenci yönelme/uzmanlık ders grubunu değiştirebilir. Yönelme/uzmanlık ders grubu değişikliği yapan öğrencilerin yeni gruplarının ders gereklerini tamamlayıp başarmaları şartı aranır. Bu durumdaki öğrencilerin eski grubundaki derslerini başarma şartı aranmaz.

Başka üniversitelerden yaz yarıyılında ders almak

MADDE 18 – (1) Yaz yarıyılında başka üniversitelerden derslerin alınıp alınamayacağına Senato karar verir.

(2) Bir öğrencinin başka bir üniversiteden yaz yarıyılında ders alabilmesi için öğrencinin ilgili dersin devam şartını yerine getirmiş olup başarısız olması gerekir. Bu durumda öğrenci yaz yarıyılında başka bir üniversiteden en fazla üç ders alabilir.

(3) Mezun olabilmesi için daha önce almamış sadece bir dersi kalan veya devamsızlıktan sadece bir dersten kalan öğrenciler de yaz yarıyılında başka üniversitelerden ders alabilir.

(4) Başka üniversitelerin yaz yarıyılı öğretiminden ders alınmasına Senato onay verirse, ders almak isteyen öğrenci ilk önce kendi birimlerine dilekçeyle başvurur. Öğrenci dilekçede hangi dersi hangi üniversitenin hangi ilgili biriminden almak istediğini ve ders kredilerini belirtir.

(5) İlgili kurul öğrencilerin taleplerini uygun görürse Senatoya sunar. Senatonun onayından sonra dersi almak isteyen öğrencilerin listesi ilgili dekan/müdür tarafından yaz yarıyılında dersi verecek olan üniversitenin ilgili birimine resmî yazıyla bildirilir.

(6) İlgili kurul öğrencilerin almış oldukları notların öğrenci otomasyonuna işlenmesi kararını verir. Öğrencilerin başka üniversitelerden yaz yarıyılında almış oldukları derslerin geçme notları 100'lük not sistemine göre ise Üniversitede almış oldukları derslerin geçme notları gibi değerlendirilir. Öğrencilerin başka üniversitelerden almış oldukları geçme notları harf veya 4'lük not sistemine göre ise; varsa ilgili üniversitenin not dönüşüm tablosu aksi takdirde YÖK’ün belirlemiş olduğu not dönüşüm tablosu kullanılır.

(7) Başka üniversitelerden yaz yarıyılında alınan derslerin geçme notları öğrencinin daha önce başarısız olduğu dönemdeki aynı yarıyıl/yıl derslerin notları yerine yazılır ve aynı yarıyıl/yıl ders döneminin not ortalaması ile genel not ortalamasına katılır.

Başka üniversitede özel öğrenci statüsünde ders almak

MADDE 19 – (1) Özel öğrencilik ile ilgili işlemler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre Senato tarafından düzenlenir.

(2) Başka üniversitelerde herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrenciler; sağlık ve benzeri sorunlar nedeniyle Üniversitenin ilgili akademik birimlerinde belli bir yarıyıl/yıl özel öğrenci statüsünde ders alabilirler. Ayrıca mezun olan öğrenciler de bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla Üniversitenin ilgili akademik birimlerinde ilgili mevzuat çerçevesinde özel öğrenci statüsü ile ders alabilirler.

(3) Özel statüde başka bir üniversiteye gitmek isteyen öğrenci hangi üniversiteye ne kadar süreyle gitmek istediği talebini gerekçesiyle birlikte ilgili kurula sunar. İlgili kurulun uygun görmesi ve Senatonun onaylamasından sonra öğrenci gitmek istediği üniversiteye başvurur.

(4) Öğrencinin özel statüyle gittiği üniversitenin ilgili biriminin yarıyıl/yıl sonunda öğrenci tarafından alınan geçme notlarını öğrencinin kayıtlı olduğu birime resmî yazıyla bildirmesi şartıyla, ilgili yönetim kurulu bu notların öğrenci otomasyonuna işlenmesi kararını verir. Öğrencilerin özel statüde başka üniversitelerden almış oldukları derslerin geçme notları Üniversitemizde almış oldukları derslerin geçme notları gibi değerlendirilir.

Danışmanlık

MADDE 20 – (1) Her öğrenciye, bu Yönetmeliğe uygun bir akademik program izlemesini sağlamak üzere bir öğretim üyesi veya görevlisi danışman olarak atanır. Danışmanlık görevleri, öğretim üyelerine veya görevlilerine dengeli bir şekilde dağıtılır. Yeterli sayıda öğretim üyesinin veya görevlisinin bulunmadığı durumlarda araştırma görevlileri ve okutmanlar da danışman olarak atanabilir.

(2) Danışman; bölüm başkanı, bulunmadığı birimlerde anabilim dalı başkanları veya program başkanları tarafından önerilir ve birim yöneticisi tarafından görevlendirilir. Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunamayacak olan danışman, bu durumu bir yazı ile birim yöneticisine bildirir. Mazereti kabul edilen danışmanın yerine, bu fıkrada öngörüldüğü şekilde ve geçici olarak bir öğretim üyesi veya görevlisi görevlendirilir ve bu görevlendirme ilgili öğrencilere duyurulur.

(3) Geçici değişiklikler dışında danışman veya öğrencinin değişiklik isteği, bölüm başkanının veya program başkanlarının görüşü alınmak suretiyle ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler; öğrencinin başarı durumu, derslerin program içindeki dağılımı ve derslerin özellikleri göz önüne alınarak danışman ve öğrenci tarafından belirlenir.

(5) Öğrenci, yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler ve dersler danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.

(6) Ders kayıtlarında her hangi bir hata veya eksikliğin tespit edilmesi durumunda öğrenci danışmanını bilgilendirmek ve gereğini talep etmekle sorumludur. Her türlü ders kaydının zamanında yapılması ve kayıt yenileme işlemlerinde birinci derecede öğrenci sorumludur. Öğrencinin ihmalinden kaynaklanan yanlış ders alma, başarısız olduğu dersleri tekrar almama veya alması gereken dersleri almamaktan dolayı mezuniyetinin gecikmesinden danışman sorumlu tutulmaz. Ancak, danışmanın ihmalinden dolayı öğrencinin mağduriyeti söz konusu olursa danışman sorumlu tutulur ve ilgili kurul veya Senato tarafından hakkında işlem yapılır.

Derslere devam

MADDE 21 – (1) Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az %70'ine, uygulamalı derslerin ise en az %80'ine devam etmiş olması gerekir. Ancak, bir dersin devam şartını yerine getiren ve varsa uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam koşulu aranmaz. Uygulamaların başarısızlık nedeniyle tekrarı halinde, devam şartının aranıp aranmayacağına ilgili kurul karar verir.

(2) Uluslararası bilimsel etkinlik, spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, Üniversite tarafından kültür ve spor faaliyetlerine katılmak üzere görevlendirilen öğrenciler ile fakülte dekanlığı, yüksekokul müdürlüğü veya bölüm başkanlıklarınca kabul edilen eğitim-öğretimi ilgilendiren faaliyetler için görevlendirilen öğrencilerin derse katılmadıkları süreler devamsızlık süresinin dışında tutulur.

(3) Sağlık sorunları nedeniyle rapor alan öğrencilerin derse katılmadıkları raporlu süreleri devamsızlıktan sayılır. Raporlu olunan toplam süre teorik derslerin süresinin %30'unu, uygulama ve/veya laboratuvarların süresinin %20'sini aştığı takdirde rapor, izne dönüştürülerek öğrenci o yarıyıl için izinli sayılabilir ve ilgili dönemde kaydını dondurabilir.

(4) Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavların yapılması

MADDE 22 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağı, dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(2) Her yarıyıl/yıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav ile bir yarıyıl/yıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavının yapılmayacağı durumlarda ilgili mevzuat esasları uygulanır.

(3) Yarıyıl/yıl içi, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav programları, dekanlıklar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlükleri tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

(4) İlan edildikten sonra sınav tarihleri ve sınav haftaları toplu olarak ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Dersi alan bütün öğrencilerin yazılı talebi ve dersi veren öğretim elemanının uygun görmesi, öğretim elemanının ilan edilmiş sınav tarihinde başka bir yere gitmek zorunda olması veya benzer mücbir sebeplerden dolayı dersin sınav tarihi değiştirilebilir.

(5) Bazı dersler için dönem ödevi veya dönem projesi gibi faaliyetler ara sınav olarak değerlendirilebilir. Bu dersler için ayrıca normal ara sınav da yapılabilir.

(6) Bir öğretim programında ilgili yarıyıla/yıla (ilgili sınıfa) ait en fazla iki dersin sınavı aynı günde yapılabilir. Alt veya üst yarıyıldan/yıldan ders alan öğrenciler için ayrı bir sınav programı yapılmaz; bu öğrenciler bir günde en fazla dört dersin sınavına girebilirler, aynı günde dörtten fazla sınavları olması halinde ise girmedikleri sınavlara daha sonra başka bir grupla girebilir veya mazeret sınavı hakkını kullanarak bu sınavları telafi ederler.

(7) Ortak zorunlu derslerin (Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) birden fazlası aynı gün ve saatte bir oturumda yapılabilir.

(8) Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(9) Sınavların düzeni ilgili birimlerce sağlanır. Sınava giren öğrenci, idare veya ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

(10) Sınavlar, ilgili yönetim kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılır. Öğrenciler sınavlara sınav programında gösterilen zaman ve yerde girmek, öğrenci kimliği ile yönetimce istenecek başka belgeleri de yanlarında bulundurmak zorundadır.

(11) Sınavlarda kopya hazırlayan, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran, kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda anlaşılan öğrenciye, o sınav için 0 (sıfır) notu verilir ve hakkında tutanak tutularak disiplin soruşturması açılır.

Mazeret sınavı

MADDE 23 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara ve yıl sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirir. Bütünleme sınavına girebilecek öğrencilere yıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Birim yönetim kurullarınca mazeret başvuruları Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde kabul edilenler, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen gün ve saatte sınav hakkını kullanırlar.

(2) Mazeret sınavları birim yönetim kurulu kararından itibaren beş iş günü içinde yapılır. Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.

(3) Bütünleme sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz ve bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

(4) Öğrencilerin mazeret durumları şunlardır:

a) Hastalık hali: Öğrencinin ameliyat geçirmesi, hastaneye yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir rahatsızlığının veya en az 3 günlük heyet raporu almasını gerektirecek bir durumunun varlığı halinde bu durumunun bir raporla belgelenmesi, alınacak bu raporun devlet hastanelerinden alınması, acil hallerde özel hastanelere başvurulmuşsa heyet raporu getirilmesi, alınacak sağlık raporunun mazeretin bitiminden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili  dekanlık/müdürlüğe sunulması gerekir.

 b) Öğrencinin yakınlarının vefatı: Öğrencinin yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda, vefat belgesinin, sınav tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili dekanlık/müdürlüğe sunulması gerekir.

 c) Trafik kazası ve beklenilmeyen haller: Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alacağı kaza zaptını ibraz etmesi, öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü, sınava girmesini engelleyecek nitelikte yangın, sel, deprem, çökme, yıkım ve benzeri bir olayın vukuu bulması, bu sebeple konutun  hasar görmesi veya yıkılması halinde, resmi makamlardan  alacağı belgeyi ibraz etmesi gerekir.

ç) Gözaltı ve tutukluluk hali: Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava girememişse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi ibraz etmesi, öğrenci gözaltına alınmışsa, ilgili savcılıktan alacağı belgeyi ibraz etmesi, öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretinin ibrazı gerekir.

d) Üniversite ve diğer resmi kurumlarca görevlendirme hali: Öğrenci ulusal veya uluslar arası yarışma, sportif faaliyet ve benzeri nedenle Üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, görevlendirme belgesini sınav döneminin sonuna kadar ilgili dekanlık/müdürlüğe sunması gerekir.

e) Diğer mazeretler: Bu fıkrada  sayılan mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelenmesi gerekir.

f) Mazeretin kabulü: Bu fıkrada sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi, gerekli belgeyi de ekleyerek, dekanlığa/müdürlüğe iletir. Mazeretin kabul yetkisi ilgili yönetim kurulundadır. Mazereti kabul edilmeyen öğrenci o dersin sınavından sıfır almış sayılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 24 – (1) Sınavlarda öğrencilerin başarı durumları 100'lük puan sistemine göre rakamla belirtilir. Sınavı yapan öğretim elemanı, istisnai durumlar hariç, sınav tarihini takip eden on iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder. Sınavı yapan öğretim elemanı bütün sınav kâğıtlarını, sınav tutanaklarını ve sınav sonuçlarını iki yıl süreyle arşivleyerek saklar. Öğretim elemanının Üniversiteden ayrılması durumunda sınav evrakları fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu arşivinde saklanır.

(2) Dersi veren öğretim elemanı öğrencilerin yarıyıl/yıl sonu aldıkları geçme notlarını öğrenci otomasyonuna işler, öğrenci otomasyonundan aldığı ders geçme notu listesini imzalayarak ilgili birime teslim eder. Bütünleme sınavı yarıyıl/yıl sonu sınavı gibi işlem görür.

(3) Notların öğrenci otomasyonuna sehven yanlış girilmesi durumunda, ders notları otomasyona işlendikten en geç iki gün sonra ilgili öğretim elemanının yazılı talebi şartıyla, Üniversite Yönetim Kurulu kararına gerek kalmadan notlar düzeltilir.

(4) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren beş iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilir. İtiraz üzerine öğretim elemanı konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde sınav kâğıdını inceler, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir. Not değişikliği ancak ilgili yönetim kurulunun onayından sonra yapılabilir.

Sınavların değerlendirilmesi ve başarı durumu

MADDE 25 – (1) Herhangi bir dersin yarıyıl/yıl içi değerlendirilmesi en az bir ara sınav olmak koşuluyla ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşabilir. Her dersin değerlendirilmesinde; öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların başarı notuna katkı oranları dikkate alınır.

(2) Ara sınavların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %60'tır. Ödev ve uygulama sınavları ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir veya ara sınav veya yıl sonu sınavlarına dâhil edilerek hesaplanabilir.

(3) Bir dersten başarılı olmak için öğrencilerin ödev, proje, uygulama sınavı, ara sınav ve yarıyıl/yıl sonusınavlarının başarı notuna katkılarının toplamının 100 puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir. Yarıyıl/yıl sonuve/veya varsa bütünleme sınavına girmeyen veya girdiği halde 100 puan üzerinden 50'nin altında not alan öğrenci ara sınav notu yüksek olsa dahi ilgili dersten başarısız sayılır.

(4) Uygulama laboratuvarı olan teorik uygulamalı derslerde, uygulama sınavından başarısız olan öğrenci yarıyıl/yıl sonu sınavına katılamaz ve ertesi yıl ilgili dersi tekrar almak zorundadır.

(5) Öğrencinin başarısız olduğu bir dersi tekrar alması durumunda, dersi daha önce kaç kez aldığına bakılmaksızın, öğrencinin aldığı en yüksek yarıyıl/yıl sonu notu öğrencinin transkriptinde görülür ve bu not öğrencinin genel not ortalamasının hesaplanmasında kullanılır.

(6) Öğrencilerin başarı durumları ve genel not ortalamaları transkriptlerinde 100'lük puan sistemine göre belirtilir. Transkripte ayrıca 100'lük puan sistemine göre olan genel not ortalamasının 4'lük puan sistemi ve harfli sisteme göre karşılıkları da aşağıda Tablo 1'de olduğu gibi belirtilir:

Tablo 1: Ders geçme notları ve başarı durumu

                                                                             Ders Notu      Ders Notu        Ders Notu

Başarı Durumu                                                (4'lük Sistem)  (100'lük Sistem)      (Harfli Sistem)

Pekiyi                                                                   90 - 100             4,00                    AA

İyi - Pekiyi                                                            85 - 89               3,50                    BA

İyi                                                                       75 - 84               3,00                    BB

Orta - İyi                                                             70 - 74               2,50                    CB

Orta                                                                    60 - 69               2,00                    CC

Orta - Şartlı Geçer                                                55 - 59               1,50                    DC

Şartlı Geçer                                                          50 - 54              1,00                    DD

Başarısız                                                              40 - 49               0,50                   FD

Başarısız                                                               0 - 39                0,00                   FF

Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavına Girmedi (Başarısız)             GR                    0,00                   GR

Devamsız (Başarısız)                                              DZ                     0,00                   DZ

Mazeretli                                                               MZ                       --                    MZ

Başarılı                                                                  B                       0,00                   S

Başarısız                                                               BS                    0,00                     U

Devam Ediyor                                                       DE                       --                      DE

Yeterli                                                                  YE                       --                       --

Yetersiz                                                                YS                       --                       --

Bırakılmış                                                              BR                       --                      --

Muaf (Kredisiz)                                                      M                         --                      --

Muaf (Kredili)                                                        MK                      --                       --

(7) Öğrencinin başarı durumu ile ilgili altıncı fıkradaki tabloda belirtilen harfli başarı notlarına ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir:

a) AA, BA, BB, CB, CC, B ve S başarılı notlardır.

b) DC ve DD notları; öğrencinin GNO'sunun 60 ve daha yukarı olması durumunda başarılı, GNO'sunun 60'ın altında olması durumunda başarısız notlardır.

c) FD, FF, GR, DZ, BS ve U başarısız notlardır.

ç) MZ, E ve DE henüz başarı durumu netleşmemiş notlardır.

d) GR notu; derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu başarı derecesi, öğrencinin öğrenimi süresince tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve GNO/YNO hesabında; ilgili dersin başarı katsayısı 0,00 alınarak GNO/YNO hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle FF notu/0,00 işleme alınır.

e) DZ notu; derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Yarıyıl ve genel not ortalamasının hesaplanmasında bu not 0,00 FF notu olarak işlem görür.

f) MZ notu; ara sınavlarına girmeye hak kazandığı halde, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremeyen ve ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. Bu durumdaki öğrencinin başarı durumu belli olmadığından bu not, bu aşamada toplam kredi ve GNO/YNO hesabına katılmaz. Bu not, daha sonra yapılacak mazeret sınavı sonucu alınacak ders geçme notuyla değiştirilir.

g) B notu; Öğrencilerin başka birimlerden transfer etmiş olduğu, ilgili yönetim kurulunca başarılı kabul edilen derslere verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır, fakat GNO/YNO hesabına katılmaz.

ğ) BS notu; B notunun verilebildiği derslere uygulanabilir ve başarısız olarak değerlendirilir.

h) DE notu; kayıt yenileme sürecinde, öğrencilerin kaydolduğu derslere ilk değer olarak doğrudan verilir. Dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından başarı notu verilinceye kadar yarıyıl/yıl içerisinde bu not geçerli olur. Bu not, bu aşamada toplam kredi ve GNO/YNO hesabına katılmaz. Ayrıca, her iki yarıyıl devam eden bitirme tezi, mezuniyet projesi gibi dersler için de güz yarıyılında bu ders notu verilebilir. Her iki yarıyıl devam eden derslerin yılsonu notu diğer derslerle beraber bahar yarıyılı sonunda işlem görür.

ı) Kredisiz (sıfır kredili) derslerin başarı değerlendirmesinde yeterli (YE) veya yetersiz (YS) notları verilir.

i) Öğretim programında gerekli dersleri almış öğrencilerin; gün ve saatinin programındaki dersleriyle çakışmaması koşuluyla, öğretim programı dışı aldığı derslerin başarı değerlendirmesinde (YE) veya (YS) notları verilir.

İşaretler

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin bir dersteki durumunu belirten işaretler aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) R (tekrar); dersin önceden başarılmış veya başarılmamış olmasına bakılmadan ilgili dersin tekrar edildiğini gösterir.

b) NC (kredisiz); dersin kredisinin olup olmamasına ve/veya kredi miktarına bakılmadan ilgili dersin kredisiz olarak alındığını gösterir. Bu işaretin verildiği dersler; öğrencinin öğretim programında belirtilen öğrenim süresi içerisinde tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılmaz ve GNO/YNO hesaplarına katılmaz.

c) TI (transfer-iç yatay geçiş); birimin başka bir bölümünden veya anabilim dalından iç yatay geçiş yapmış öğrencilerin ilgili kurulca kabul edilen dersleri için kullanılır. Bu derslerin notları aynen aktarılır, ancak yeni öğretim programında yer almayan transfer ettiği dersler ve kredisiz derslere B notu verilir.

ç) TY (transfer-dış yatay geçiş); başka bir birimden veya yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapmış öğrencilerin ilgili kurulca kabul edilen dersleri için kullanılır. Bu derslerin notları aynen aktarılır, ancak yeni öğretim programında yer almayan transfer ettiği dersler ve kredisiz derslere B notu verilir.

d) TD (transfer-dikey geçiş); herhangi bir önlisans programından bir lisans programına dikey geçiş yapmış öğrencilerin ilgili kurulca kabul edilen dersleri için kullanılır. Bu işaretin kullanıldığı derslere B notu verilir.

e) TS (transfer-diğer kurum yaz yarıyılı); Üniversite tarafından uygun görülüp ilgili yönetim kurulunca kabul edilen, Üniversite öğrencilerinin başka yükseköğretim kurumlarının yaz yarıyıllarında alıp başarmış olduğu dersleri için kullanılır. Bu derslerin notları aynen aktarılır.

f) T (transfer); dersin başka bir yükseköğretim kurumunda alınmış olması ve yukarıdaki transfer türlerine dâhil edilemediği durumlarda kullanılır. Daha önceden başka kurumlarda kısmen veya tamamen eğitim almış ve geçiş yapmadan üniversiteye giriş sınavlarıyla birimde okumaya hak kazanmış öğrencilerin, ilgili kurulca kabul edilmiş dersleri bu şekilde değerlendirilir. Bu işaretin kullanıldığı derslere B (S) notu verilir.

g) M (muafiyet sınavı ile muaf, kredisiz); muafiyet sınavı yoluyla öğrencinin öğretim programında öngörülen yabancı dil gibi bir kısım derslerden muaf tutulduğu anlamına gelir. Muaf tutulan bu dersler öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılmaz ve GNO/YNO hesaplarına katılmaz.

ğ) MK (muafiyet sınavı ile muaf, kredili); muafiyet sınavı yoluyla öğrencinin öğretim programında öngörülen temel bir kısım derslerden muaf tutulduğu anlamına gelir. Muaf tutulan bu derslere B notu verilir ve öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır, fakat GNO/YNO hesaplarına katılmaz. Bu dersler tekrar edilmez.

h) DP (öğrenci değişim programı); öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrencilerin almış olduğu, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş dersler için kullanılır. Bu derslerin notları 100'lük sisteme göre ise aynen aktarılır. Öğrencinin değişim programından aldığı not harf veya 4'lük not sistemine göre ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu not dönüşüm tablosu kullanılır. Öğrencinin değişim programından aldığı not belirli bir sınır aralığına göre ise (örneğin çok iyi veya AA = 90-100) her iki sınır değerlerinin ortalaması (örneğin (90 + 100) / 2 = 95 alınır.

ı) TK (tek ders sınavı); dersin tek ders sınavıyla alındığı durumlarda kullanılır.

i) CY (çift anadal programı/yan dal programı); dersin çift anadal programı (ÇAP)/yan dal programı dâhilinde alındığını gösterir.

j) ES (öğrenim süresi sonu ek sınavlar); normal eğitim süresini doldurmuş, fakat mezun olamamış öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanınmış olan sınav hakları çerçevesindeki dersleri için kullanılır.

Akademik başarı not ortalamaları, başarılı öğrenci, başarısız öğrenci

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait YNO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GNO ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar; ilgili derslerden alınmış başarı notlarının ilgili dersin kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle ve bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri göz önünde tutularak elde edilir. Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse ikinci haneyi bir arttıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

(3) Bir yarıyıla/yıla ait YNO hesabı için, sadece o yarıyıla/yıla ait dersler; GNO hesabı için ise, öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrarlanan derslerde bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre transkripte işlenen en son başarı notları kullanılır. Kayıtlı bulunulan yarıyıl/yıl sonu itibariyle YNO veya GNO belirlenirken öğretim programında belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz.

(4) Başarılı öğrenci: Bulunduğu yarıyıl/yıl sonu itibariyle GNO'su en az 60 olan ve alt yarıyıldan/yıldan başarısız olduğu dersi bulunmayan (50'den düşük notu olmayan) öğrenci başarılı öğrenci olarak tanımlanır.

(5) Başarısız öğrenci: Bulunduğu yarıyıl/yıl sonu itibariyle GNO'su 59 veya daha düşük olan öğrenciler başarısız öğrenci olarak tanımlanır.

Ders tekrarı

MADDE 28 – (1) Bir dersten başarısız olan veya dersi alması gereken yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda/yılda almak zorundadır.

(2) Öğrenciler, GNO'larını yükseltmek için 60'tan 84'e kadar olan notlarla başarmış oldukları dersleri danışmanın onayı ile tekrar alabilirler. 84'ten daha yüksek notlarla başarılmış dersler tekrar alınamaz. Bu şekilde dersleri tekrar alan bir öğrencinin en son aldığı yarıyıl/yıl sonu geçme notları genel not ortalamasının hesaplanmasında kullanılır ve öğrencinin transkriptinde bu ders geçme notu görülür. Ancak dersi tekrar alan başarılı öğrencinin en son aldığı not 60'tan daha düşük ise öğrencinin yarıyıl/yıl sonu notu 60 olarak hesaplanır ve öğrencinin transkriptindegeçme notu 60 olarak görünür.

Tek ders sınavı

MADDE 29 – (1) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış ve devam şartını yerine getirmiş fakat tek bir dersten kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı tanınır.

(2) Mezuniyeti için GNO'sunun en az 60 olma şartı hariç tüm gerekleri yerine getirmiş olan öğrencilere ise tek ders sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GNO'sunu en az 60 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten tek ders sınav hakkı tanınır.

(3) Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.

(4) Tek ders sınavına giren öğrencilerin ara sınav notları dikkate alınmaz, tek ders sınavında alınan not ders geçme notu olarak kabul edilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına girer.

(5) Yürürlükteki mevzuat zorunlu kılıyorsa, bu öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın öğrenci katkı payını öderler.

(6) Tek ders sınavına başvuru yapmak için staj yapmış olma şartı aranmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet, diploma, diploma eki ve sertifika

MADDE 30 – (1) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli kredili derslerden başarılı olması ve GNO'sunun en az 60 olması gerekir. Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, başarısız olduğu dersi bulunmayan ve GNO'su 60 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. YNO'suna bakılmaksızın, başarısız olduğu (FD ve daha düşük) dersi olmayan bir öğrenci, şartlı geçmiş olduğu (DD ve DC) dersleri olsa bile GNO'su 60 ve daha yukarı olması durumunda başarılı sayılır ve bu öğrenci diploma almaya hak kazanır.

(2) Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GNO'su 85 ile 89 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, GNO'su 90 ve daha yüksek olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.

(3) Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GNO'nun 60 olma şartını yerine getiremeyen öğrencilere; GNO'larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu öğrenciler, sadece yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girerler. Aynı derse ait öğrencinin aldığı en yüksek not dikkate alınır. Öğrencinin, yürürlükteki mevzuata göre ödemesi gerekiyorsa öğrenim katkı payını ödemesi ve bu Yönetmeliğe uygun olarak ders kaydını yaptırması gerekir.

(4) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrencilerin katkı payı ödeyip ödemeyecekleri ilgili mevzuata göre belirlenir. Öğrenciler her yarıyıl girecekleri sınava ait derslerin kaydını yaparak kayıtlarını yeniler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Çift anadal programlarında öğrenciye, anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Çift anadal ikinci lisans diplomasının normal lisans eğitim-öğretimi için tanınan azami süre içerisinde tamamlanması zorunludur. Çift anadal programlarına ait diplomalar, programların ait olduğu birimler tarafından verilir.

(6) Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yan dal sertifikası verilmez. Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifikalarda öğrencinin anadalına ait diploma unvanı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yan dal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Yan dal sertifikasının normal lisans eğitim-öğretimi için tanınan azami süre içerisinde tamamlanması zorunludur.

(7) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yan dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yan dal sertifikası almaya hak kazanır.

(8) Yan dal programını tamamlayan öğrenci, yan dal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. Yan dal sertifikasının ne şekilde değerlendirileceği, öğrenciyi istihdam eden birim tarafından belirlenir.

(9) Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

Lisans öğrencilerinin önlisans diploması alması

MADDE 31 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden, ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, İlişik Kesme ve Kendi İsteğiyle Üniversiteden Ayrılma

Kayıt dondurma

MADDE 32 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kaydının dondurulmasına karar verilebilir:

a) Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması.

b) Mahallin en büyük mülki amiri veya Rektörlükçe verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi.

ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

d) Öğrencinin tutukluluk hali.

e) Öğrencinin kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olması.

f) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

g) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(2) Bu nedenlerin ispatı için aranacak belgeler, ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

(3) Öğrencinin başvurduğu yarıyıldan itibaren; birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan hallerde bir veya iki yarıyıl, (ç) bendinde belirtilen hallerde askerlik süresi boyunca, (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hallerde ise yürürlükteki mevzuat hükümlerinin izin verdiği sürece kaydı dondurulur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin kabul edilebilmesi, bu nedenin ortaya çıkışından itibaren en geç iki ay içinde ilgili öğrencinin kayıtlı olduğu birime bildirilmesi şartına bağlıdır. Aynı yöntemle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

(5) Kayıt dondurma süresinin bitiminden önce mazereti sona eren öğrenciler, dilekçeyle başvurarak ders başlagıcının en geç ikinci haftası içerisinde ilgili yarıyılda veya bir sonraki yarıyılda ilgili yönetim kurulu kararıyla eğitimlerine devam edebilirler.

(6) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.

(7) Ders kayıtlarının başladığı tarihten itibaren kayıt dondurmak isteyen öğrenci varsa ilgili dönemdeki katkı payını ödemek zorundadır. Aksi takdirde kayıt dondurma talebinde bulunamaz.

(8) Katkı payını daha önce ödemiş öğrenciler kayıt dondurdukları takdirde ödemiş oldukları katkı payı iade edilmez.

İlişik kesme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik ve yürürlükteki ilgili mevzuatın öngördüğü sürelerde gerekli başarıyı sağlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği ilgili yönetim kurulu kararı ile kesilir.

(2) İlişiği kesilen öğrenciler başvurmaları halinde bu Yönetmeliğin öngördüğü gerekli şartları sağlıyorlarsa önlisans diploması alabilir ya da meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.

(3) Öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıflarından kaydı silinen öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara YÖK’ün belirlediği esaslara göre ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilebilir.

Kendi isteğiyle Üniversiteden ayrılma

MADDE 34 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçeyle kayıtlı olduğu birime başvurması gerekir. Başvuru, ilgili yönetim kurulunca incelenerek öğrenci hakkında kayıt silme kararı alınır.

(2) Üniversiteden ayrılanlara yazılı istekleri halinde, öğrenim durumunu gösterir bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden, isteği halinde sadece diploması ilgili birim yöneticisinin onayladığı bir sureti alınarak iade edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yatay ve Dikey Geçiş, Ders Muafiyeti ve Öğrenci Değişimi

Meslek yüksekokullarına geçiş ve intibak

MADDE 35 – (1) Meslek yüksekokullarına geçiş ve intibak hususunda, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yatay geçişler

MADDE 36 – (1) Üniversite içi yatay geçişler, merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişler ve yatay geçişlerde ders muafiyeti hususunda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dikey geçişlerde ders muafiyeti

MADDE 37 – (1) Dikey geçişlerde ders muafiyeti hususunda 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeni kayıtlarda ders muafiyeti

MADDE 38 – (1) Üniversitelerin fakülte/yüksekokul veya meslek yüksekokulu programlarına bir süre devam ettikten veya bu programlardan mezun olduktan sonra üniversite giriş sınavına girerek Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç iki hafta içinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunmazlarsa, kaydoldukları birimin tüm eğitim-öğretiminden sorumlu olurlar.

(2) Öğrencinin yeni kayıt olduğu birimin yönetim kurulu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri ilgili bölümün görüşünü de alarak değerlendirir ve hangi derslerden muaf olacağını belirler.

(3) Öğrencinin her yarıyılda 30 AKTS ders seçeceği varsayılarak muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır ve öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl/yıl (başlayacağı sınıf) belirlenir. Bu süre azami süreden düşülür ve öğrenci programın kalan derslerini kalan zaman içerisinde tamamlar. Alınan karar aynı zamanda öğrenciye tebliğ edilir.

(4) İntibak ettirilen bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıllara ait olan muaf olmadığı dersleri öncelikle tamamlamak zorundadır.

(5) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca muaf tutulduğu derslerin yerine, bulunduğu yarıyıl/yılın toplam AKTS saat miktarını geçmeyecek ölçüde, bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir.

(6) Öğrenci muaf olduğu dersleri not yükseltmek amacıyla tekrar alabilir.

(7) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda Senato kararları uygulanır.

Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 39 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ve Socrates, Erasmus, Mevlana gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde, bu üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerde geçmiş tüm öğrenim faaliyetlerini başarmış olma şartı aranır. İlgili mevzuat ve yapılan anlaşmalarda belirtilmediği sürece öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin ilk iki yarıyılında değişim programlarına katılamazlar.

(2) Yurt dışı değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve değişimde geçirdikleri süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde/programlarında akademik danışmanın onayıyla gerekli derslere kayıt yaparlar ancak, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Seçilen derslerin toplam kredisinin bir yarıyıl için 30 AKTS olması hedeflenir.

(3) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerin, kendi öğretim programlarındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanının önerisiyle ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.

(4) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu faaliyetlere karşılık olan kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlerden de başarısız olmuş sayılır. Öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarından alıp başarısız olduğu dersleri veya bunların eşdeğeri olan dersleri kendi kayıtlı olduğu birimden akademik danışmanın önerisi ile AKTS kredi açığını kapatacak şekilde tekrar alabilir. Öğrencinin kendi biriminden almış olduğu dersin geçme notu diğer yükseköğretim kurumundan almış olduğu geçme notunun yerine sayılır.

(5) Yurt dışındaki üniversiteden değişim programı kapsamında gelen öğrencilere Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not durum belgesi verilir.

Yurt içi üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 40 – (1) Üniversite ile ulusal düzeyde diğer üniversiteler arasında yapılacak protokoller çerçevesince öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı uygulanır. Bu protokoller, 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 7/12/2014 tarihli ve 29198 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Şırnak Üniversitesi Önlisansve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.

24.06.2013 |  Öğrenci İşler Daire Başkanlığı