basliksiz

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

KADRO VEYA POZİSYONUN

BİRİMİ/ALT BİRİMİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STATÜSÜ

[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

UNVANI

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

GÖREVİ

BÜRO PERSONELİ

SINIFI

GENEL İDARİ HİZMETLERİ

KODU

 

ÜST YÖNETİCİSİ

REKTÖR

BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANI, GENEL SEKRETER,REKTÖR YARDIMCISIVE REKTÖR

ASTLARI

Yok

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI

            Öğrenci İşleri Biriminin büro hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 • Öğrenci Otomasyonu.
 • Öğrenci Mezuniyet İşlemleri.
 • Diploma Kayıt İşlemleri.
 • Diploma Eki İş ve İşlemleri.
 • Öğrenci Kimlik Kartı Basım İşleri.
 • Maaş, Kesenek İşlemleri.
 • MYS Veri Girişi.
 • Personel İzim İşlemleri.
 • Tüm gelen giden evrak yazışma işleri.
 • Yapılan yazışmaların gizliliğini korumak.
 • Öğrenci İşleri ile ilgili çeşitli evrak ve dokümanları hazırlamak.
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı sürekli takip etmek.
 • Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek, cihazları kontrol etmek, her gün birimden ayrılırken bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasına dikkat etmek.
 • Evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak, saklamak.
 • Verilen görevleri zamanında, eksiksiz, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek.
 • Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

•     Bilgisayar İşletmeni yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Genel Sekreter Rektör Yardımcısı ve Rektöre karşı sorumludur.

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI

  a) Çalışma Ortamı

Kapalı Alan

  b) İş Riski

Yok

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA

    [  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

En az lise mezunu olmak.

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER

   Alanı ile ilgili eğitim almış olmak veya “Bilgisayar İşletmeni Sertifikası”na sahip olmak.

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ

Gerekmiyor

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

5)  ÖZEL NİTELİKLER

     • Pozitif bakış açısına sahip

     • İletişimi iyi ve güler yüzlü

     • Hızlı, dikkatli, temiz ve düzenli.

     • Düzgün konuşma yeteneğine sahip

     • Gizliliğe önem veren.

 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

Erdal YILDIRIM

 

Tarih                                                                                                                              İmza         

.…/.…/….                                                                                                     

 

ONAYLAYAN

(Öğrenci İşleri Daire Başkanı)

 

Tarih                                                                                                                   İmza

.…/.…/….

                                             

12.06.2020 |  Öğrenci İşler Daire Başkanlığı