basliksiz

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU

KADRO VEYA POZİSYONUN

BİRİMİ/ALT BİRİMİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

STATÜSÜ

[ X ] MEMUR                 [  ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

UNVANI

DAİRE BAŞKANI

GÖREVİ

DAİRE BAŞKANI

SINIFI

GENEL İDARİ HİZMETLERİ

KODU

 

ÜST YÖNETİCİSİ

REKTÖR

BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

GENEL SEKRETER, REKTÖR YARDIMCISI,REKTÖR

ASTLARI

ŞUBE MÜDÜRÜ,ŞEF, BİLGİSAYAR İŞLETMENİ,MEMUR

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER

       1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI

                        İlgili Mevzuat ve Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü'nce belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Üniversite'nin Öğrenci İşlerinin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi.

       2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

·     Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek

  • Başkanlığımıza bağlı şube müdürlüklerindeki iş süreçlerini koordine etmek.
  • Başkanlığımızın iş süreçleri ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapmak.
  • Öğrenci Bilgi Sistemini yönetmek, yönlendirmek.
  • Başkanlığımız personelinin sorunlarını tespit etmek, sorunları çözüme kavuşturmak ve gerektiğinde üst makamlara iletmek,
  • Başkanlığımız personelinin işlerini daha verimli, etkin ve kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanımak,
  • Kurum/kuruluş ve şahıslardan Başkanlığımıza gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
  • Verilen görevleri zamanında, eksiksiz, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek.
  • Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

•     Daire başkanı yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Genel Sekreter, Rektör Yardımcısı ve Rektöre karşı sorumludur.

3) ÇALIŞMA KOŞULLARI

  a) Çalışma Ortamı

Kapalı Alan

  b) İş Riski

Yok

4) GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ AĞIRLIKLI ÇABA

    [  ] FİZİKSEL ÇABA                 [  ] ZİHİNSEL ÇABA              [X] HER İKİSİ DE  

B.  ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

1) GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

Yükseköğrenim görmek.

2) GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, DİĞER EĞİTİMLER

   Alanı ile ilgili eğitim almış olmak

3) GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ

Gerekmiyor

4) GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

5)  ÖZEL NİTELİKLER

     • Pozitif bakış açısına sahip

     • İletişimi iyi ve güler yüzlü

     • Hızlı, dikkatli, temiz ve düzenli.

     • Düzgün konuşma yeteneğine sahip

     • Gizliliğe önem veren.

 

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

 

Faysal YATMAN

Tarih                                                                                                                              İmza         

.…/.…/….                                                                                                     

 

15.06.2020 |  Öğrenci İşler Daire Başkanlığı